SPECJALIZACJE

Kancelaria świadczy kompleksową i wyspecjalizowaną obsługę prawną podmiotów gospodarczych uwzględniając specyfikę prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej.

 

Zespół Kancelarii posiada szerokie i wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego i spółek cywilnych. Świadcząc usługi zarówno w zakresie rejestracji spółek prawa handlowego, jak i wspierając Klienta w zakresie procesów inwestycyjnych, przejęcia, czy przekształcenia spółki.

 

Kancelaria zapewnia również profesjonalne wsparcie dotyczące tworzenia i opiniowania umów, w tym również zawieranych z podmiotami międzynarodowymi. Świadczy usługi doradcze na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą m.in. w branży produkcyjnej, medycznej, spożywczej, transportowej, reklamowej i marketingowej.

 

Kancelaria udziela pomocy zarówno w formie bieżących konsultacji telefonicznych, mailowych, jak i cyklicznie podczas dyżurów prawników w siedzibie naszych Klientów.

Kancelaria świadczy szeroki wachlarz usług prawnych z zakresu prawa medycznego, współpracując jednocześnie z biegłymi lekarzami posiadającymi najwyższe kwalifikacje oraz cieszącymi się powszechnym uznaniem na terenie całego kraju.

 

Zespół specjalizuje się w prowadzeniu spraw na rzecz lekarzy oraz personelu medycznego reprezentując ich w sprawach rozpatrywanych przez Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o zdarzeniach medycznych, a także przed sądem cywilnym i karnym.

 

Kancelaria zajmuje się w szczególności sprawami dotyczącymi zadośćuczynienia za błąd medyczny, zadośćuczynienia za zaniedbanie lekarza, pielęgniarki, położnej lub placówki medycznej, naprawienia szkody spowodowanej złą diagnozą lub złym leczeniem, a także zakażeniem, odszkodowania za utratę zdolności do pracy, zadośćuczynienia za śmierć, a także dochodzenia renty, zadośćuczynienia, odszkodowania w postępowaniach cywilnych, jak i zastępstwa przed Sądem lekarskim oraz Rzecznikiem dyscyplinarnym oraz przede wszystkim obroną lekarzy oraz personelu medycznego w sprawach karnych.

 

Zespół posiada także szerokie doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów medycznych (m.in. szpitali, przychodni, gabinetów lekarskich, firm farmaceutycznych).

 

Zlecając prowadzenie sprawy Kancelarii Klienci otrzymują profesjonalną pomoc prawną indywidualnie dostosowaną do potrzeb Klienta oraz pełną dyskrecję.

Kancelaria świadczy kompleksową i profesjonalną pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego.

 

Dzięki dotychczasowej praktyce w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych oraz sądowych, a także stałemu doskonaleniu się w dziedzinie prawa karnego prawnicy Kancelarii świadczą Klientom najwyższy poziom usług adwokackich, zarówno w siedzibie Kancelarii adwokackiej, jak i także w miejscu osadzenia Klienta.

 

Adwokaci Kancelarii reprezentują Klientów na wszystkich etapach postępowania karnego, podejmując działania w charakterze obrońcy – na rzecz podejrzanych, oskarżonych, czy osadzonych, ale i także w charakterze pełnomocnika – na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Kancelaria posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sporach sądowych prowadzonych pomiędzy osobami fizycznymi, przedsiębiorcami oraz bankami, których przedmiotem są w szczególności niekorzystne zapisy w umowach tzw. klauzule niedozwolone.

 

Kancelaria udziela również kompleksowej pomocy prawnej w zakresie tzw. kredytów frankowych, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, czy polisolokat.

 

Z uwagi na dbałość o interesy Klientów, Zespół Kancelarii analizuje indywidualnie każdy przypadek pod kątem możliwości doprowadzenia do polubownego zakończenia sporu pomiędzy stronami – zarówno na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania, jak również w jego toku.

 

Świadczone przez Kancelarię usługi koncentrują się ponadto na obsłudze transakcji zawieranych w praktyce bankowej (zabezpieczenia wierzytelności, finansowanie inwestycji).

Zespół Kancelarii posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawo rodzinnego. Reprezentujemy naszych Klientów w następujących sprawach:
– o rozwód oraz o separację (rozwód z orzeczeniem o winie, rozwód bez orzekania o winie, pozew o eksmisję współmałżonka i inne);
– o podział majątku wspólnego, ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków, rozliczanie nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny i z majątku wspólnego na majątek odrębny;
– o alimenty oraz o uchylenie obowiązku alimentacyjnego (alimenty na dziecko, alimenty na współmałżonka, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, zabezpieczenie alimentów, egzekucja alimentów i inne);
– o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, w tym egzekucja kontaktów z dzieckiem;
– o ustalenie czy zaprzeczenie ojcostwa;
– dotyczących władzy rodzicielskiej;
– o ubezwłasnowolnienie;
– przygotowywania i opiniowania projektów umów majątkowych małżeńskich.

 

Zespół Kancelarii pomaga Klientom m.in. poprzez przygotowywanie stosownych pism i wniosków (np. rozwodowych), reprezentowanie przed sądem, a także uczestnictwo w negocjacjach pomiędzy małżonkami. Prawo rodzinne to wyjątkowo delikatna kwestia – wiąże się z ogromnymi, najczęściej negatywnymi emocjami, które utrudniają porozumienie się małżonków i odbijają się negatywnie na dzieciach. Z tego powodu na pierwszym miejscu stawiamy dobro spraw Klientów. Dzięki profesjonalizmowi oraz zaangażowanie dokładamy wszelkich starań, aby czuli się oni w pełni komfortowo. Nasza wieloletnia praktyka i wynikające z niej doświadczenie gwarantuje pomoc prawną na najwyższym poziomie. Stoimy na stanowisku, że główny ciężar prowadzenia sprawy dźwiga adwokat, a Klient ma być w procesie chroniony, na tyle, na ile to tylko możliwe.

Kancelaria zajmuje się kompleksowo świadczeniem usług w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia spraw i reprezentowania Klientów przed uprawnionymi organami w zakresie spraw związanych z prawem Internetu, e-commerce oraz branży IT.

 

Zakres świadczonych usług obejmuje przede wszystkim bieżącą obsługą prawną firmy z branży reklamowej oraz IT, ochronę praw autorskich do oprogramowania, monitorowanie treści zamieszczonych w Internecie, przygotowywanie i negocjowanie umów dotyczących usług internetowych, opracowywanie regulaminów i polityk prywatności portali internetowych, sklepów i aplikacji mobilnych, ochronę danych osobowych, ocenę prawną aspektów kampanii marketingowych z wykorzystaniem narzędzi internetowych, reprezentowanie w sporach z zakresu prawa Internetu oraz sporów z konsumentami, prawo własności intelektualnej w Internecie, w tym opracowywanie umów i reprezentacja w sporach, a także obsługę roszczeń kontrahentów, Klientów i użytkowników.

Kancelaria świadczy usługi związane z bieżącą obsługą nieruchomości, rozwiązuje problemy związane ze sporami właścicielskimi, bezumownym korzystaniem z nieruchomości, ochroną posiadania. Zespół Kancelarii doradza i przeprowadza postępowania mające na celu regulację stanu prawnego nieruchomości, reprezentuje wspólnoty mieszkaniowe w postępowaniach przeciwko ubezpieczycielom oraz deweloperom.

 

Nasza wiedza i doświadczenie pozwala doradzać Klientom w rozwiązywaniu nietypowych i niestandardowych problemów związanych z prawem nieruchomości. Kancelaria współpracuje z notariuszami, doradcami podatkowymi, geodetami oraz licencjonowanymi pośrednikami w obrocie nieruchomości.

 

Zespół Kancelarii reprezentuje Klientów przy transakcjach sprzedaży nieruchomości, opiniuje i negocjuje projekty umów, w szczególności umów przedwstępnych, przyrzeczonych, deweloperskich. Przygotowuje, opiniuje i negocjuje umowy najmu i dzierżawy nieruchomości, doradza przy ustanawianiu ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach (hipoteki, użytkowanie, służebności), pomaga w ich przeniesieniu i zniesieniu, opiniuje umowy dotyczące innych obciążeń na nieruchomościach takich jak np. przewłaszczenie na zabezpieczenie.

 

Kancelaria prowadzi postępowania sądowe, administracyjne, których przedmiotem są nieruchomości, w tym m.in. postępowania mające za przedmiot zawarcie umowy przyrzeczonej lub uzyskanie stosownego odszkodowania za uchylanie się od jej zawarcia, a także postępowania wieczystoksięgowe, w tym procesy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Zespół Kancelarii reprezentuje Klientów w sprawach o tzw. roszczenia uzupełniające (zwrot nakładów na nieruchomość poczynionych, wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości) oraz sprawy o zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem.

 

Reprezentuje Klientów w sprawach o wydanie nieruchomości, a także w postępowaniach administracyjnych w zakresie procesu inwestycyjnego. Sporządza i opiniuje umowy o roboty budowlane, umowy o prace projektowe oraz umowy o generalne wykonawstwo.

 

Zespół Kancelarii świadczy również kompleksową obsługę właścicieli nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych, a także zapewnia pełną obsługę prawną inwestycji budowlanych.

Kancelaria posiada doświadczenie w procesach o ochronę autorskich praw osobistych i majątkowych, jak również o ochronę praw pokrewnych. Reprezentujemy osoby, których prawa zostały naruszone zarówno w procesach cywilnych jak i karnych.

 

Wskazujemy na możliwości zabezpieczenia i utrwalenia dowodów związanych z naruszeniami praw autorskich oraz ustalenia osoby sprawcy. Dotyczy to zwłaszcza osób naruszających prawa naszych Klientów w Internecie.

 

Doradzamy i negocjujemy umowy naszych Klientów, tak aby najpełniej zabezpieczały Ich interesy. Dbamy również by osiągane były optymalne przychody z eksploatacji utworów. Zespół Kancelarii pomaga zabezpieczyć i chronić majątkowe oraz osobiste prawa twórców.